PROGRAMA ELECTORAL 2019

BLOQUES TEMÁTICOS

INTRODUCCIÓN

O alicerce no que se asenta a nosa condición ideolóxica é a busca do benestar da poboación tendo en conta tres eixos básicos ou temas centrais:

 • Feminismo
 • Participación cidadá
 • Sustentabilidade

A Plataforma Aberta Cidadá é unha agrupación política municipalista, centrada na mellora das condicións dos veciños e veciñas de Lalín, absolutamente autónoma e autoxestionada, e independente. Iso non é óbice para que manteñamos alianzas a nivel galego ou estatal con outras organizacións, partidos e plataformas que consideremos afíns aos nosos principios e xeito de actuar. Calquera alianza ou colaboración deberá ser aprobada en asemblea. Estes son os principios políticos da PAC:

 • Somos unha organización asemblearia.
 • Defendemos a implantación de todas as canles para incentivar e facer efectiva a participación de todos os veciños e veciñas na vida municipal.
 • Asumimos e apoiamos o movemento feminista, e pensamos que é o momento de levar as súas reivindicacións á práctica.
 • Defendemos o noso medio como única posibilidade de conseguir unha vida mellor para todas.
 • Loitamos polas políticas sociais que sirvan para diminuír a desigualdade.
 • Cremos na capacidade das administracións públicas de proporcionar unha xestión máis eficaz e económica dos servizos públicos que redundará nun maior benestar social.
 • Defendemos a separación entre a igrexa e o poder político e propoñeremos a aconfesionalidade total do noso Concello.
 • Avogamos pola República como forma de Goberno.

Feminismo, participación cidadá e sustentabilidade. Estes tres eixos servirán para facer visibles tres carencias vehementes na actualidade: un sistema machista que oprime a muller, unha falta evidente de canles de participación da cidadanía na toma de decisións e na reclamación de dereitos e unha degradación do medio no que vivimos debido á excesiva explotación do mesmo.

A primeira idea na que debemos pensar cando lemos este bloque é que o planeta é finito e a economía considera que o crecemento é infinito. Partindo desta contradición sistémica, baseamos o noso proxecto na conciliación dun sistema que manteña o benestar das persoas, pero que teña en conta a necesidade de protexer e conservar os ecosistemas.

Entendemos que o primeiro paso para conservar o noso patrimonio natural é a concienciación e esta só pode vir a través do coñecemento. O medo leva á ira, a ira leva ao odio,  e o odio leva ao lado escuro.

Falamos de conservación da biodiversidade, da protección do bosque autóctono, da loita contra as invasoras e contra os incendios.

Falamos de manter e recuperar as actividades agrogandeiras adaptadas ao territorio e máis respectuosas co medio.

Defendemos a calidade do noso medio: auga limpa, redución de residuos, produción de enerxía de baixa pegada de carbono.

A responsabilidade de deixar un planeta para as xeracións vindeiras é nosa.

Mobilicémonos!­

MEDIO AMBIENTE

DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO

O primeiro paso na protección do noso medio é a concienciación. Por isto cremos que é necesario coñecer o estado de saúde do noso medio ambiente e a situación de emerxencia climática na que nos atopamos. Por todo isto, propoñemos:

 • Creación dunha liña municipal de axudas para actividades de fomento e divulgación da defensa do medio ambiente e do consumo responsable.
 • Elaboración dun inventario de espazos de interese natural e paisaxístico a protexer. Divulgación e coñecemento da biodiversidade local.
 • Programa de ciencia cívica que conte coa colaboración da xente que está no lugar (previa formación) para que contribúa a avaliar o estado do medio (flora e fauna, estado dos ríos e hábitats, etc).

CUSTODIA DO TERRITORIO

Implicarémonos na conservación do patrimonio natural e da biodiversidade nos espazos que sexan de titularidade pública. Tamén actuaremos, neste senso, mediante a adquisición ou cesión de terreos ou  ben mediante acordos coas persoas propietarias dos terreos para asegurar a calidade dos ecosistemas.

 • Conservación do bosque autóctono (fragas, soutos, bosques de ribeira…) mediante o fomento da plantación de especies autóctonas e a protección das xa existentes.
 • Eliminación de especies invasoras: acacia, herba da pampa, avespa Velutina, avespiña do castiñeiro, bambú, visón americano…
 • Deseucaliptización: destinaremos medios para o control de plantacións ilegais. Ademais, avogaremos pola restrición de novas plantacións.
 • Control e posterior redución do uso de pesticidas que provocan unha redución das poboacións de abellas.
 • Requirimento ás consellerías competentes (Medio Rural e Medio Ambiente) na elaboración dun plan integral de eliminación da avespa Velutina e da avespiña do castiñeiro, dúas invasoras que atentan contra sectores produtivos locais, como o forestal e apícola.
 • Creación / construción de corredores ecolóxicos que permiten o libre paso das especies dentro dos ecosistemas.
 • Prevención de incendios: creación dunha brigada de xestión do monte e estudo de posibilidade de emprego de animais para complementar os labores de silvicultura.
 • Redución das poboacións de xabaril mediante trampeo e restitución da cadea trófica.
 • Colaboración coas comunidades de montes que poñan en valor o patrimonio natural e as actividades agrogandeiras adaptadas ao territorio.

FRAGA DE CASAS VELLAS

Protección da Fraga de Casas Vellas mediante a creación dun Espazo Natural de Interese Local (ENIL) e  a ampliación do actual monumento natural Fraga de Catasós.

PROXECTO AUGA

A auga é o noso ben máis prezado, motivo polo cal desenvolveremos un plan dirixido á mellora da calidade na xestión, á optimización do recurso e á redución / eliminación da contaminación desta.

 • Remunicipalización da xestión da auga e do saneamento.
 • Creación dunha rede separativa que divida entre augas residuais e pluviais, para evitar a sobrecarga na depuración.
 • Mellora da actual depuradora de Lalín.
 • Aposta pola depuración ecolóxica e a xestión sustentable das fosas sépticas no rural.
 • Monitorización da calidade da auga nas zonas próximas ás captacións mediante unha rede de sensores que recolla datos de parámetros físico-químicos, uso de índices bióticos (estudo dos macroinvertebrados, proxecto RÍOS) e análise periódica, en laboratorio, de mostras de auga.
 • Recuperación das fontes e mananciais cuxas augas están a ser vertidas á rede de saneamento.
 • Aposta decidida pola pesca sen morte para a recuperación de especies autóctonas, como a troita.
 • Recuperación das canles tradicionais daqueles ríos con obstáculos insalvables para as especies anádromas.
 • Loita contra a contaminación nos ríos e detección de focos.

LALÍN SUSTENTABLE

Outros dos puntos claves na xestión municipal é a recollida e tratamento de residuos. Estamos en contra do modelo de Sogama. Dito isto, é necesario ter en conta a necesidade do procesamento local dos residuos que xeramos.

 • Remunicipalización da xestión dos residuos.
 • Incidiremos na REDUCIÓN, reutilización e reciclaxe de residuos, nesta orde.
 • Implantación dun sistema de recollida dividido por tipo de residuos e días.
 • Fomento da compostaxe comunitaria.
 • Creación dunha planta de xestión de residuos sólidos urbanos.
 • Xestión de puríns mediante a creación de plantas de xeración de biogás.
 • Creación dun programa piloto de contedores intelixentes comunitarios para estudar a cantidade de residuos xerados por comunidade e concienciar na redución da xeración de residuos.
 • Campaña de redución de uso de embalaxes de plástico.
 • Creación de puntos para a reciclaxe de cápsulas de aluminio de café.

PLAN TRANSICIONA

Calquera tipo de enerxía ten un custo. O primeiro paso para minguar a nosa pegada ecolóxica é a redución do consumo enerxético. Ademais, é importante que a enerxía producida se xere mediante fontes renovables, optando polas de menor impacto ambiental.

 • Redución do consumo enerxético en edificios e servizos públicos, tanto propios como externalizados, así como o fomento no ámbito privado.
 • Maior valoración de criterios sociais e ambientais nos pregos dos contratos do subministro eléctrico.
 • División dos contratos públicos de subministración enerxética en partidas accesibles á economía social.
 • Creación dunha comercializadora para canalizar a venda da enerxía producida a nivel local e estudo da implantación dunha produtora pública.
 • Fomento da produción local de enerxía, na liña de proxectos como Viure de l’aire del cel (un aeroxerador compartido por 454 persoas, familias, asociacións e empresas pequenas que tivo un custo de 2 millóns de euros) ou hortos solares comunitarios.
 • Oficina municipal para o autoconsumo. Oficina que promova e informe á veciñanza sobre as posibilidades de autoabastecemento enerxético.
 • Renovación do parque móbil do Concello introducindo paulatinamente vehículos eléctricos e/ou híbridos.
 • Instalación de puntos de recarga de automóbiles eléctricos.

BENESTAR

A día de hoxe o neoliberalismo impúxonos un sistema de competitividade baseado na precarización e devaluación do benestar das persoas traballadoras. Competimos entre individuos no canto de cooperar como grupo. Por este motivo, defendemos a recuperación da comunidade como garante do coidado entre as persoas fronte ao individualismo imperante.

Situámonos a favor da educación e da sanidade públicas e de calidade, piares imprescindibles para conseguir unha sociedade igualitaria.

Estamos a favor da tolerancia e da diversidade. Defendemos unha sociedade feminista e estamos en contra de actitudes e prácticas racistas, xenófobas e homófobas.

A poboación de Lalín vive dispersa nun territorio amplo. Por isto, é necesario ampliar as posibilidades de transporte para todas aquelas persoas que viven no rural ou que teñen problemas de mobilidade.

BENESTAR

PLAN COMUNIDADE VIVA

Queremos recuperar a comunidade fronte ao individualismo. Non cremos no parcelamento por idades ou grupos sociais, entendemos a comunidade como algo unido e diverso.

 • Remunicipalización do SAF (Servizo de Axuda no Fogar).
 • Estudo da viabilidade da renda social municipal.
 • Obradoiros de fomento dos lazos comunitarios.
 • Ampliación e mellora do Plan Concilia e fomento da flexibilidade laboral no emprego público para mellorar a conciliación familiar.
 • Desenvolvemento do programa de voluntariado: información, formación, orientación apoio e medios necesarios para o exercicio das funcións das persoas voluntarias. Ademais, habería que subscribir unha póliza de seguro de responsabilidade civil e compensar polos gastos derivados da prestación dos seus servizos.
 • Obradoiros socioeducativos cos que se fomentarán actividades de ocio empregando espazos públicos, educar na convivencia e na tolerancia, propiciar habilidades sociais nos/as menores e na xuventude, favorecendo o coñecemento de si mesmos e o da súa comunidade, e reforzándoos/as no coñecemento e configuración da súa propia identidade. Creación de actividades/charlas sobre sexualidade.
 • Promover actividades para nais/pais que poidan ser realizadas con nenos/as pequenos/as: sesións deportivas no Lalín Arena exclusivas para nais/pais como Pilates, Ioga e outras actividades que poidan ser realizadas en compañía dos/as nenos/as en ambientes seguros para eles/as. Actividades culturais tamén para nais/pais con nenos/as nun ambiente relaxado.
 • Defensa da igualdade. Prevención e atención ante situacións de violencia de xénero. Ampliar medios e actividades do Centro de Información á Muller (CIM).
 • Creación dun programa para mellorar a inclusión das mulleres en situación de vulnerabilidade.
 • Loita contra a xenofobia, o racismo, a homofobia mediante a formación e a realización de obradoiros.
 • Regulación do número de salas de apostas e prohibición da súa instalación preto dos centros de ensino e espazos de convivencia xuvenil.
 • Programa de integración de persoas con diversidade funcional, emigrantes e demais grupos en situación de exclusión social mediante actividades que fomenten a creación dunha comunidade diversa e responsable.
 • FIANDO: programa de voluntariado para mellorar a convivencia entre a cidadanía de Lalín. As persoas voluntarias axudarán a detectar casos de violencia machista ou infantil, a paliar a soidade das persoas maiores, alertar ante casos de persoas en risco de exclusión.
 • Creación dunha unidade de mediación de conflitos participado, de xeito voluntario, pola cidadanía.
 • Introdución de actividades interxeracionais que axuden a evitar a desaparición da nosa cultura.
 • Plan de acompañamento de anciáns/ás con voluntariado.
 • Creación de zona de tránsito especial nas zonas escolares.
 • Creación dun centro de día público ou dunha cooperativa que exerza estas funcións.
 • Creación de liñas de axuda para persoas dependentes e maiores: habitabilidade, desprazamentos, teleasistencia, axudas a domicilio e demais necesidades.
 • Programas de avellentamento digno: obradoiros de memoria e de psicomotricidade, detección e anticipación de enfermidades neurodexenerativas e actividades para retrasar a súa incidencia.

SAÚDE

 • Programa de avaliación da calidade de vida e determinación da influencia da degradación do medio no benestar e na saúde, en colaboración coas universidades galegas e/ou centros de investigación.
 • Reclamación á Consellería de Sanidade para: 1. Cubrir as prazas vacantes, sanitarias e non sanitarias; 2. Radioloxía as 24 horas e calquera día; 3. Servizo de urxencias pediátricas; 4. Dotación tecnolóxica en Atención Primaria; 5. Redución do tempo de espera para probas diagnósticas e consulta de especialistas; 6. Centros ocupacionais para enfermos psíquicos crónicos con persoal especializado.
 • Reclamación do desenvolvemento dun novo centro de saúde e mellora do existente (con medidas como a construción dunha cuberta na entrada do ambulatorio) que veña a resolver as carencias en materia de instalacións e medios humanos.
 • Creación dun programa de mellora da saúde mediante a colaboración coas profesionais sanitarias e as técnicas de deportes. Fomento dunha alimentación equilibrada, tanto na casa como nos establecementos hostaleiros, da práctica regular de deporte e de hábitos de vida saudables.
 • Creación dunha ordenanza clara que regule a contaminación acústica de espazos de ocio e festas. Os espazos de ocio non están a cumprir ningún tipo de regulación neste punto. Para as festas, as atraccións sobre todo para as persoas menores, acadan uns niveis acústicos que non son saudables.

EDUCACIÓN

 • Estudo da viabilidade da creación dunha escola infantil ou ben fomento da creación dunha cooperativa de nais e pais para realizar esta función social.
 • Saídas guiadas, nas que os nenos/as aprendan a respectar e coidar o medio ambiente.
 • Hortas comúns, que lles sirvan aos nenos e ás nenas para relacionarse cos demais fóra do ámbito escolar, e no que poden ver os beneficios de traballar en grupo.
 • Entendemos tamén conveniente a creación de Puntos de Atención á Infancia (PAI) nas zonas máis rurais.
 • Servizo municipal de atención ao alumnado de infantil e primaria antes e despois do horario escolar.
 • Reclamación á Consellería de Educación do incremento das prazas de comedor de infantil e primaria.
 • Creación do pequeno pleno. Levar os/as escolares ao pleno para que poidan discutir temas que lles incumban relacionados co seu concello. Creación do Consello das nenas e dos nenos para poder introducilos nas institucións e no debate democrático.
 • Introdución progresiva de menús confeccionados con produtos locais de baixa pegada de carbono nos comedores escolares.

TRANSPORTE

 • Creación de rutas de transporte colectivo ou baixo demanda para facilitar a comunicación rural-urbano ou entre as diferentes parroquias.
 • Estudo da viabilidade da creación dunha funcionalidade a través dunha aplicación do concello para transporte compartido en Lalín.
 • Potenciación do transporte ferroviario, tanto de pasaxeiros/as como de mercadorías.

BENESTAR ANIMAL

 • Estudo da viabilidade da creación dunha canceira municipal.
 • Incrementar a colaboración con asociacións dedicadas á protección animal.

TERRITORIO E URBANISMO

Lalín é un Concello de marcado carácter rural, aínda que máis da metade da poboación vive no ámbito urbano.

Nos últimos anos, asistimos a un proceso de éxodo rural, deixando as nosas parroquias deshabitadas e o noso territorio descoidado. Cada vez menos mans fan máis traballo grazas a un modelo de costas ao territorio dependente da importación de materias primas e da industria biosanitaria, algo insostible a longo prazo.

Loitamos polo retorno ao rural con posibilidades de levar a cabo unha actividade que garanta soldos dignos, que se acompañe da xestión sostible do territorio e no que haxa servizos básicos de calidade (saneamento, internet,…).

É necesario completar certas infraestruturas, como a rede separativa de augas pluviais e fecais, que son primordiais para reducir o noso impacto no medio e garantir unha xestión eficiente dos recursos públicos.

Lalín conta cun parque de vivenda moi superior á demanda actual, polo que non cremos na necesidade de grandes proxectos urbanísticos. Defendemos un modelo que se afaste da especulación inmobiliaria. Defendemos a vivenda pública para aquelas persoas con baixos recursos, xoves, persoas maiores, violencia de xénero, etc.

Queremos un modelo de vila pensada por e para as persoas: accesibilidade, mobilidade sostible, peonalizacións, espazos comunitarios, etc.

TERRITORIO E URBANISMO

RURAL

 • Promover o asociacionismo no rural e apoiar as asociacións xa existentes.
 • Estudo da mellora da Internet no rural, infraestrutura e servizo.
 • Transición cara ao transporte público e redución do parque móbil do Concello tendo en conta as necesidades de mobilidade.
 • Colaboración co GDR Pontevedra Norte para desenvolvemento de proxectos no ámbito rural.
 • Aumento na frecuencia da recollida de lixo.
 • Dinamización dos locais sociais existentes no rural con programación periódica de actividades culturais e formativas.
 • Reformar os locais sociais para acadar unha accesibilidade plena.
 • Crear rutas alternativas á circulación peonil por estrada para aumentar a seguridade das persoas.
 • Dotación de persoal e medios na Oficina de Información Agraria para o asesoramento en proxectos de diversa tipoloxía (agraria, gandeira, forestal).
 • Revisión dos núcleos rurais tradicionais para a optimización dos servizos públicos.
 • Revisión e adaptación do PXOM baixo criterios de sostibilidade na ordenación do espazo. Evitar macrogranxas. Revisar a distancia establecida das explotacións ás casas.
 • Elaboración dun plan de xestión racional no uso vías de titularidade municipal para o seu mantemento.
 • Protección dos camiños tradicionais.
 • Crear banco municipal de terras.
 • Defensa da declaración impulsada pola Vía Campesiña, aprobada pola ONU.
 • Reclamación ás administración públicas de maior investimento para a mellorar a calidade de vida no rural e favorecer o establecemento de poboación. Reverter o éxodo rural.

UNHA VILA PARA AS PERSOAS

Defendemos un urbanismo que coloque as persoas primeiro. Por isto, promoveremos estas medidas:

 • Peonalización do centro da vila.
 • Desenvolvemento do estudo de mobilidade.
 • Mellora estética das rúas.
 • Repoboación das zonas verdes con especies da contorna.
 • Creación de xardíns da biodiversidade en parcelas baleiras e/ou degradadas.
 • Mellora na accesibilidade para as persoas con diversidade funcional, persoas maiores ou aquelas que teñan algunha dificultade na mobilidade.
 • Creación de camiños seguros para a mobilidade escolar.
 • Creación de espazos comunitarios e posta en valor das relacións veciñais. Incorporación de parcelas municipais en desuso á rede de espazos públicos.
 • Establecemento de convenios con propietarios/as de solares urbanos en desuso para facer un uso comunitario dos mesmos.
 • Creación de carrís para bicicletas e aparcamentos seguros. Creación dunha rede de circuítos transitables en bicicleta e de uso exclusivo para esta ou para peóns entre as aldeas e o núcleo urbano de Lalín.

URBANISMO

 • Promoveremos procesos de participación da veciñanza na toma das decisións urbanísticas.
 • Zona azul: redución dos tempos en zonas de alta demanda e estudo da ampliación a outras rúas.
 • Fomentar o cooperativismo para a construción de vivenda privada.
 • Revisión do PXOM para reestruturar as áreas de reparto. AR-26 (Praza da Igrexa), AR-18, AR-20, AR-21.
 • Mobilización do chan industrial baleiro mediante negociación coas persoas propietarias.
 • Defenderemos a rehabilitación fronte á nova construción.
 • Protección das construcións tradicionais.
 • Formaremos unha mesa de negociación cos departamentos inmobiliarios das entidades financeiras a fin de crear unha bolsa de vivendas para o alugamento social. As vivendas baleiras das entidades financeiras e as que foron obxecto de desafiuzamento serían as primeiras que se incorporarían a esta bolsa de vivendas.
 • Vivendas para a emancipación das persoas mozas e tuteladas para maiores.
 • Promoción da vivenda pública.
 • Xestión racional das canalizacións e das acometidas dos subministros.
 • Creación dunha rede separativa de fecais e pluviais.

CULTURA, DEPORTE E TURISMO

Entendemos a cultura como instrumento de transformación social. Para iso, aplicaremos políticas culturais concretas baseadas na participación activa da cidadanía, na primacía da cultura sobre o espectáculo, na pedagoxía crítica e na diversidade de opcións culturais.

Defendemos a cultura de base. As institucións deberían non só ser produtoras ou programadoras senón tamén facilitadoras, dando medios ao ecosistema cultural para que a cultura como servizo público sexa sostible.

Cremos que o deporte é un dos piares fundamentais para manter un estilo de vida saudable. Ademais, defendemos un deporte inclusivo no que toda a sociedade teña as mesmas oportunidades de participación; tamén consideramos fundamental o apoio ao deporte base para adquirir dende a infancia hábitos de vida saudables.

Consideramos o turismo non como un caixón estanco senón como un ámbito de actuación que englobe todas aquelas actividades, iniciativas e recursos dos que dispón o noso Concello. Medio ambiente, urbanismo, cultura, deporte e saúde, gastronomía, comercio, hostalería… Son varios dos eidos que se poden potenciar para facer do noso Concello un lugar atractivo e interesante a nivel turístico.

CULTURA, DEPORTE E TURISMO

CULTURA

 • Aumento no cadro de persoal asociado á Concellería de Cultura.
 • Deseñar e desenvolver un programa anual e de actividades culturais en colaboración coas asociacións e colectivos locais.
 • Promoción da identidade cultural prestando especial atención á etnografía e ás tradicións culturais existentes no Concello, e tamén á conservación do patrimonio material e inmaterial.
 • Promoción e apoio decidido á música tradicional.
 • Apoio aos/ás creadores/as locais como punto de partida para o desenvolvemento dunha industria cultural feita en Lalín.
 • Promoción e difusión da música urbana (rap, trap,…) mediante obradoiros e charlas.
 • Fomento da participación cidadá nas actividades culturais, nenos/as, mozos/as, maiores.
 • Empoderamento da xuventude do noso Concello a través dun programa de actividades e obradoiros deseñado por e para eles/as.
 • Estudo da viabilidade da recuperación do cine Lalín.
 • Plan integral do noso patrimonio histórico e monumental (cruceiros, igrexas, pazos, castros, mámoas, hórreos, edificacións tradicionais, etc) para o seu estudo, protección e divulgación.
 • Apoio á recuperación da memoria histórica. Promoción do coñecemento da nosa memoria democrática: organización de actividades, seminarios e actos conmemorativos.
 • Modificación das nomes das rúas denominadas mediante letras ou números e consolidación dos acordos da comisión do rueiro.
 • Incremento das axudas para as asociacións culturais e do orzamento para actividades culturais.
 • Reconversión do actual museo municipal en casa-museo Ramón María Aller.
 • Mantemento e homologación dos itinerarios culturais levados a cabo por Roteiros de Lalín.
 • Biblioteca itinerante dentro dun programa de dinamización cultural no rural.
 • Posta en valor das personaxes relevantes da historia do municipio (relacionado con turismo científico e histórico).
 • Desenvolvemento do Museo Galego da Marioneta no Pazo de Liñares.
 • Establecemento dunha comunicación con Liñares, transporte público asociado á súa programación.
 • Creación dun calendario cultural base accesible para reducir solapamentos nas actividades culturais.
 • Incrementaremos as actividades para a recuperación e difusión do noso patrimonio etnográfico, entendido como o conxunto de bens mobles e inmobles e elementos inmateriais que representan a pegada da nosa sociedade tradicional. Estamos a falar da paisaxe, artesanía, procesos agrícolas, e tamén de patrimonio inmaterial, costumes, tradicións, festividades, microtoponimia, música popular e tradición oral.
 • Creación dunha escola de teatro.
 • Elaboración dun arquivo histórico municipal, preferentemente de carácter dixital, no que se irán incorporando paulatinamente documentos históricos relacionados con Lalín.
 • Establecer, de forma preferente, a licenza Creative Commons nas edicións nas que colabore o Concello.
 • Impulso á creación dun Seminario do Estudos de Deza independente e colaboración na edición das súas publicacións.
 • Repensar a feira do Cocido, mantendo a súa solidez como pulo económico e recuperando o espírito inicial mediante a exaltación da comarca: cultura, produtos…
 • Creación dun programa de animación á lectura anual mediante a creación de clubs de lectura, obradoiros e certames literarios.
 • Creación dunha ludoteca pública.
 • Programa de alfabetización dixital, para facilitar o acceso ás novas tecnoloxías á poboación non nativa no ámbito dixital. Por exemplo: banca e administración electrónicas ou calquera outro trámite telemático.
 • Creación dun programa de difusión da ciencia e, máis concretamente, da astronomía, e achegamento a todas as idades mediante charlas, coloquios e obradoiros.

DEPORTE

 • Apoio ao deporte feminino. Aumento das axudas a clubs que fomenten a participación das mulleres.
 • Fomento do deporte base a través do apoio das escolas deportivas existentes, así como a potenciación da creación de novas escolas.
 • Creación dun programa integral de detección de talentos.
 • Mellora no acceso ás instalacións deportivas: descontos, adestramentos personalizados, optimización dos horarios.
 • Incremento do apoio ao atletismo en Lalín: instalacións próximas aos centros de ensino que permitan a práctica de carreiras de velocidade, saltos, lanzamentos.
 • Apoio na mellora da formación das persoas adestradoras e de dirección no deporte base.
 • Creación dun programa de formación para acadar boas prácticas deportivas.
 • Apoio a deportes no medio natural: atletismo, trail, btt, cicloturismo, triatlón e duatlón, carreiras de orientación, sendeirismo, deportes de aventura, softball e paintball, rutas a cabalo, pesca sen morte.
 • Apoio a torneos xa existentes en diferentes deportes e ofrecer Lalín como sé de torneos e competicións de todo tipo.
 • Aumento das contías destinadas a promocionar o deporte urbano (parkour, skate) e dos espazos para practicalos.
 • Fomento do deporte de mantemento e creación de programas para mellorar a calidade de vida da xente.
 • Fomento da práctica das actividades e competicións deportivas mixtas.

TURISMO

 • Desenvolver o Plan Estratéxico de Turismo de Lalín elaborado polo Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (CETUR) no ano 2016.
 • Defensa e promoción do Camiño de Santiago: posta en valor da contorna dos Camiños de Santiago que temos no Concello (Vía da Prata e Camiño de Inverno).
 • Promoción turística do Concello a través de actividades culturais escoitando e implicando os establecementos de hostalería de Lalín.

ECOMOMÍA, XESTIÓN E FACENDA

A participación e a transparencia deben ser os dous eixos sobre os que se vertebre a xestión municipal. A cidadanía ten que ter coñecemento e información sobre os recursos económicos do Concello e o uso que se fai deles; ademais, é necesario e obrigado que dende as institucións se faga partícipe a veciñanza na toma de decisións.

Defendemos a remunicipalización dos servizos públicos, pois consideramos que a xestión directa é a opción máis eficiente, sostible, responsable e económica.  Supón un aforro para as arcas municipais, un beneficio para os traballadores e traballadoras e mellora a calidade do servizo.

Consideramos necesaria a remodelación da Relación de Postos de Traballo, non só para regularizar a situación de moitos/as traballadores/as senón para conseguir que os diferentes departamentos do Concello conte con persoal suficiente e cualificado para así mellorar a calidade do servizo.

Cremos imprescindible potenciar o tecido asociativo e aportar as ferramentas necesarias para o seu desenvolvemento.   

ECOMOMÍA, XESTIÓN E FACENDA

ECONOMÍA

 • Aposta decidida pola xestión dos servizos públicos: remunicipalizacións.
 • Fomento da economía circular baixo preceptos de rendibilidade ambiental e social e non como un instrumento neoliberal.
 • Orzamento participativo: uso do 5% de cada orzamento anual en proxectos presentados pola cidadanía, asociacións, cooperativas, previa exposición pública.
 • Apoio a produtores locais: difusión, publicidade, asistencia a eventos e promoción dos seus produtos en feiras da comarca ou exteriores.
 • Fomentar a creatividade e a innovación, a diferenciación dos produtos locais, a imaxe e a marca propia, a mellora de deseños, as certificacións de calidade e o control ambiental dos nosos produtos.
 • Captación de fondos doutras administracións (Consellerías, Ministerios, Unión Europea) para apoiar proxectos locais.
 • Aproveitar o financiamento a través dos microcréditos a nivel europeo (Programas do Fondo Europeo de Inversiones) do IGAPE e doutras institucións. Dotar unha partida anual do orzamento municipal a concesión de microcréditos.
 • Fomento e asesoramento na creación de cooperativas.
 • Introdución de cláusulas na contratación pública para facilitar o acceso das pequenas e medianas empresas, así como das empresas da economía social.
 • Contratación e depósito de fondos na banca ética.
 • Axilización dos trámites burocráticos dependentes do Concello.
 • Obradoiros de emprego relacionados coas actividades produtivas locais.
 • Fomento do comercio electrónico e adaptación mediante obradoiros de formación.
 • Fomento do consumo consciente, incorporando os valores éticos entre os motores das nosas decisións (aforro enerxético, a redución de residuos, a mobilidade sostible ou o comercio xusto) como persoas consumidoras.
 • Estudo da viabilidade dun supermercado cooperativo, onde se ofertarían produtos locais xunto con outros de quilómetro cero e baixa pegada de carbono.

XESTIÓN

 • Remodelación da Relación de Postos de Traballo do Concello.
 • Renovación da web do Concello para mellorar a accesibilidade, a transparencia e a participación. Creación dunha app para facilitar o acceso á información referente ao Concello.
 • Publicación dos orzamentos das concellerías e de todo tipo de contratación.
 • Publicación da información institucional, organizativa e de planificación. Actualización trimestral da información facilitada ou de inmediato cando fora preciso.
 • Transparencia nas retribucións percibidas polos cargos políticos, declaracións de actividades compatibles, declaración de bens e patrimonio dos/as representantes locais.
 • Publicación do orzamento municipal e do grao de execución do mesmo en períodos semestrais.

PLAN ASÓCIATE

 • Creación don Consello da Participación, dividido por mesas sectoriais nas que se aportarán propostas da cidadanía para a súa aplicación no ámbito da xestión municipal.
 • Desenvolvemento do Regulamento de Participación.
 • Destinar unha persoa traballadora a levar a cabo a relación coas asociacións do Concello e o asesoramento das mesmas. Coordinación temporal de programas e eventos.
 • Fomento da comunicación entre asociacións mediante unha canle única na que estarán representantes daquelas asociacións que así o requiran.
 • Cesión de locais públicos para as asociacións que os precisen, de xeito compartido.
 • Creación de programas de formación en asociacionismo.
 • Aumento das contías para as asociacións.
 • Fomento na igualdade de xénero nas directivas e na toma de decisións das asociacións.
 • Creación dun banco de tempo para poder prestar o traballo entre os diferentes colectivos e demais persoas voluntarias.
 • Actualización e publicación periódica do rexistro de asociacións.
 • Mellorar a accesibilidade dos locais que existen a disposición das asociacións.
 • Rexistro accesible e único da dispoñibilidade e reserva dos locais.

PLAN SOBERANÍA DIXITAL

Para nós, os datos son unha infraestrutura pública máis, como a auga, a electricidade ou o transporte. Ademais, os datos son a materia prima da economía dixital e debemos xestionalos con responsabilidade atendendo tamén ao dereito de privacidade das persoas. Unha xestión eficiente require de información de calidade.

 • Aumentar os medios para optimizar os servizos informáticos do Concello.
 • Control e protección dos datos xerados durante a contratación pública. Isto quere dicir que se o Concello firma un contrato con Vodafone, cando se termine o contrato, a compañía estará obrigada a retornar todos os datos recadados.
 • Aposta decidida polo software libre.
 • Fomento da creación e uso de plataformas propias para a xestión de recursos públicos.
 • Fomento dos datos abertos conciliando o dereito á información co impedimento da mercantilización.
 • Evitar dependencias tecnolóxicas sen necesidades con fácil solución analóxica. Por exemplo, no canto de crear unha app para a zona azul, é máis razoable colcoar paneis informativos indicando que existe un disco horario ou que se pode deixar un papel no coche cun rango de horas.

FACENDA

 • Aplicar a progresividade na recadación de impostos e taxas municipais.
 • Reclamación á igrexa do pago do IBI dos inmobles non dedicados a culto.