Política de privacidade

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por Plataforma Aberta Cidadá, co enderezo en Avenida da Estación, número 26 – baixo – Lalín, 36500 (Pontevedra), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade do devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que vostede nos facilitou os seus datos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiras persoas salvo nos casos en que exista unha obriga legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais.

A Plataforma Aberta Cidadá non elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Así mesmo,a Plataforma Aberta Cidadá cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

A persoa usuaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos, e a non ser obxecto de decisións individualizadas e automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a plataformaabertacidada@gmail.com. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.

A Plataforma Aberta Cidadá adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiras persoas poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros da usuaria/o.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.